Pārveides projekta izmaiņu sagatavošana:

Izmaiņu sagatavošanas fāzē jāveido nākotnes pakalpojuma kartējums, jāizstrādā prototipi un jāizveido detalizēts pakalpojuma modelis. Fāzes noslēgumā jābūt definētiem ieviešamajiem risinājumiem. Gadījumā, ja kādā no šīs fāzes stadijām tiek atklātas kādas nepilnības, Pārveides projekta vadības grupai jāpieņem lēmums atgriezties pie kādas no iepriekšējām stadijām.

Pakalpojuma kartējums

Lai gūtu izpratni par to, kuriem pakalpojuma procesiem vai elementiem jāveido prototipi, pielietojiet rīku "Pakalpojuma kartējums". Tas sniegs vispusīgu skatījumu uz nākotnes pakalpojumu un izgaismos tos posmus, kuriem nepieciešams izstrādāt detalizētākus risinājumus.

Prototipi un to verifikācija

Pakalpojuma vai tā elementa prototips ir rīks, lai pārbaudītu idejas vērtību un efektivitāti vēl pirms ilgas un resursu ietilpīgas risinājumu izstrādes. Prototips ir ātrs un lēts veids, kā testēt nākotnes pakalpojumu ar lietotājiem.

Prototipi var būt arī neveiksmīgi. Dokumentējiet visu prototipu rezultātus.

Prototipēšanas metodes:

Nr.p.

k.

Prototipē-šanas metode

Stiprās puses

Vājās puses

Izmaksas/ laika patēriņš

Rezultāts

1.

Skices un shēmas

Ātra, lēta metode, var attēlot struktūru

Izpildījumam jābūt saprotamam un viegli pasniedzamam

Zemas/ neliels

Precīzi atainota nākotnes pakalpojuma shēma, struktūra

2.

Papīra formas

Ātra, lēta metode

Izpildījumam jābūt skaidram

Zemas/ neliels

Telpiski elementi, kas ataino ideju

3.

Stāsti ar ilustrācijām

Vizualizē, uzsver kontekstu

Var neatainot struktūru un pakalpojuma uzbūvi

Zemas/ vidējs

Vizualizēts pakalpojuma izklāsts

4.

Spēļu prototipi

Radoša metode

Var neatainot pilnu struktūru, lietotāja pieredzi, sakarības

Zemas/ vidējs

Telpisks pakalpojuma atainojums

5.

Pieredzes prototipi

Veicina iejušanos lietotāja lomā

Var novērst fokusu no datiem par lietotājiem

Zemas/ neliels

Vairākkārtīgi izspēlētas reālistiskas situācijas un rasti risinājumi

6.

Digitāli prototipi

Iespējams veidot imitācijas, testēt arī neklātienē

Nepieciešamas vismaz pamata datorprasmes

Zemas, vidējas/ vidējs

Digitāls pakalpojuma vai tā elementa prototips, kuru var izmantot par pamatu turpmākajā izstrādē

7.

Lietotāju vadīti prototipi

Lietotāju iesaiste prototipēša-nas procesā

Nepieciešama izsvērta un pārdomāta procesa vadība

Zemas/ vidējs

Padziļināta izpratne par lietotāju uztveri un risinājuma precizēšana

 

Digitālo prototipu veidošanas rīki:

https://www.figma.com

https://www.invisionapp.com

Pakalpojuma modelis

Lai apvienotu izstrādātos un apstiprinātos prototipus ar nākotnes lietotāja pieredzi, pielietojams rīks "Pakalpojuma modelis", kas ataino gan lietotāju pieredzi, gan institūcijas procesus, kā arī pakalpojuma elementus un pakalpojuma sniegšanā iesaistītās struktūrvienības, IT sistēmas, citus tehniskos risinājumus, citas pakalpojuma sniegšanā iesaistītās puses.