Izmaiņu tvēruma precizēšana:

Vajadzību izpētes fāzē iegūtie rezultāti var būt plaši un atšķirīgi, tāpēc izmaiņu tvēruma precizēšanas fāzē Pārveides projekta vadības grupas galvenie uzdevumi ir definēt lietotāju svarīgākās vērtības, koncentrēties uz vienu problēmu un ideju ģenerēšanu tās risināšanai. Var atklāties situācija, ka pakalpojumā pēc lietotāju uzskatiem nepieciešami daudz un dažādi uzlabojumi, kurus nav iespējams realizēt visus vienlaicīgi, tāpēc Pārveides projekta vadības grupai jānosaka prioritātes, kas atbilst institūcijas iespējām un primāri tiek balstītas lietotāju vajadzībās.

Pakalpojuma vērtības principi

Lai izvēlētā problēma un idejas risinājumiem vislielākajā mērā atbilstu lietotāju vēlmēm un vajadzībām, Pārveides projekta vadības grupā nosakiet pakalpojuma vērtības principus, kas izriet no iepriekšējā fāzē veiktās lietotāju izpētes.

Pārveides idejas

Kad ir noteikti pakalpojuma vērtības principi, turpiniet ar ideju ģenerēšanu. Ideju ģenerēšana var tikt organizēta kā ideju ģenerēšanas sesiju sērija, pielietojot dažādas ideju ģenerēšanas metodes. Rekomendējams pielietot vismaz 3 dažādas metodes.

Pārveides ideju prioritizēšanas matrica

Kad Pārveides projekta vadības grupas rīcībā ir pietiekams skaits ideju potenciālajiem risinājumiem un uzlabojumiem, jānovērtē to atbilstība lietotāju vēlmēm un vajadzībām un jāizvēlas tās 1-3 idejas, kas vislielākajā mērā tām atbilst. Pielietojiet rīku "Pārveides ideju prioritizēšanas matrica".

Sadarbspējas, digitalizācijas un koplietošanas resursu izmantošanas izvērtējums

Izvēlētās idejas pārbaudiet arī no sadarbspējas, digitalizācijas un koplietošanas resursu izmantošanas aspektiem. Par katru ideju apsveriet un pārrunājiet šādus jautājumus: 

1. Vai kādu no pakalpojuma sniegšanas procesiem vai elementiem iespējams sinhronizēt ar citiem?

2. Vai pakalpojums, realizējot šo ideju, būs pietiekami elastīgs, lai to nākotnē pielāgotu citām vajadzībām vai izmaiņām institūcijā?

3. Vai būs nepieciešams mainīt normatīvos aktus?

4. Vai būs nepieciešams izsvērt jaunu IKT risinājumu izstrādi un ieviešanu?

5. Vai idejas realizācija paredz procesu optimizāciju, nevis pretēji?

6. Vai idejas realizācija nodrošinās lielāku uzsvaru uz neklātienes pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas kanāliem?

7. Vai iespējami inovatīvi IKT risinājumi?

8. Vai pakalpojuma ir pietiekami vienkāršs, lai to sniegšanu varētu nodot VPVKAC tīklam?

9. Vai izvēlētie digitālie risinājumi ir pieejami visā Latvijas teritorijā?

10. Vai vairāku resoru piedāvātie pakalpojumi, kas iekļaujas vienā dzīves situācijā, ir savienojami?

11. Vai lietotājiem ir nepieciešamās prasmes lietot pakalpojumus un izmantot pakalpojumu saņemšanai piedāvātos kanālus?

12. Vai ir iespējama digitālo risinājumu savstarpēja savietošana un integrācija?

Nākotnes pakalpojuma pieredzes stāsts jeb koncepts

Lai attēlotu un vizualizētu izvēlētās pārveides idejas, nākotnes pakalpojums jāataino no lietotāju skatu punkta un jāvalidē ar lietotājiem. Tas līdzinās "Lietotāja ceļojuma kartējumam", tikai attēlo pakalpojumu pēc izmaiņu ieviešanas. Izmantojiet rīku "Nākotnes pakalpojuma pieredzes stāsts jeb koncepts".

Lai iegūtu lietotāju vērtējumu un viedokli par nākotnes pakalpojumu, izmantojiet tādas metodes kā "Fokusgrupa" vai "Intervija".