Rīki

Pakalpojuma modelis

KOPSAVILKUMS

Laiks: 2-4 h

Nepieciešams: Pakalpojuma modeļa veidlapa (izdrukāta vai digitāla), visi iepriekšējo stadiju darba rezultāti, papīrs, rakstāmpiederumi, dators

Dalībnieki: Pārveides projekta vadības grupa, galvenās iesaistītās puses

Rezultāts: pakalpojuma attēlojums no dažādiem skatu punktiem, atainojot lietotāja darbības, institūcijas procesus, prototipus un saskarsmes punktus

 

APRAKSTS

Mērķis un pielietojums: apkopot iepriekšējo pārveides stadiju rezultātus un prototipus, izveidot vispusīgu skatījumu par nākotnes pakalpojuma procesiem un elementiem, kas būs pamatā ieviešanas plānam.

 

Realizācijas process:

  1. Balstoties uz nākotnes pakalpojuma pieredzes konceptu, pakalpojuma kartējumu un izstrādātajiem prototipiem, veidojiet pakalpojuma modeli, aizpildot veidlapu. Aplūkojiet arī citu iepriekšējo posmu darba rezultātus, ja nepieciešams.
  2. Veidlapa ir iedalīta trīs informācijas blokos (vertikāli) – “Pirms pakalpojuma”, “Pakalpojuma laikā”, “Pēc pakalpojuma saņemšanas”. Secīgi atainojiet veidlapā pakalpojumu pa posmiem.
  3. Rindā “Kā lietotājs redz pakalpojumu” attēlojiet pakalpojumu tikai no lietotāju skatu punkta, aprakstot to pirms pakalpojuma uzsākšanas, pakalpojuma laikā un pēc pakalpojuma saņemšanas. 
  4. Rindā “Institūcijas procesi” atainojiet institūcijas darbības, kuras lietotājs neredz un, iespējams, pat nezina par tām.
  5. Rindā “Ar kādiem pakalpojuma elementiem lietotājs saskaras” lietotāja pieredzes un institūcijas pieredzes attēlojumam norādiet, kas ir tie pakalpojuma elementi, ar lietotājs saskaras. Tie var būt dažādi rīki, sistēmas, reģistri, saziņas kanāli, informācijas avoti, veidlapas u.tml.
  6. Rindā “Ar kādu rīku, sistēmu, saskarņu u.c. palīdzību institūcija sniedz pakalpojumu” norādiet visus institūcijas pakalpojuma sniegšanā izmantotos ar kādu rīku, sistēmu, saskarņu u.c. risinājumu palīdzību institūcija sniedz pakalpojumu.
  7. Izkārtojums kolonnās attēlo posmu secīgumu laika griezumā, attiecīgi – tās darbības, kas ir viena zem otras, notiek vienlaicīgi. Atstājiet tukšus laukus gadījumos, ja darbība notiek, piemēram, institūcijā, taču lietotājs tajā nav iesaistīts.

 

Jāņem vērā:

Pakalpojuma modeļa izveidē vēlams iesaistīt visas tās iesaistītās puses, kuras būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā vai nodrošinās tehniskos risinājumus. Tās var būt institūcijas struktūrvienības, citas institūcijas un speciālisti, -, izstrādātāji un sadarbības partneri. Jāpārliecinās, ka izstrādātos risinājumus un prototipus ir iespējams ieviest praksē, ievērojot visu iesaistīto pušu intereses un iespējas.

Ja, veidojot pakalpojuma modeli, tiek identificēti neskaidri jautājumi, padomājiet, vai nepieciešams atgriezties pie prototipēšanas stadijas, jo šajā stadijā nākotnes pakalpojumam jābūt skaidram un detalizētam, iekļaujot visus procesus un tehniskos risinājumus.

 

DATNES

Pakalpojuma modelis .DOCX formātā (neaizpildīta sagatave)

Pakalpojuma modelis .DOCX formātā (aizpildīta sagatave)