Rīki

Pakalpojuma kartējums

KOPSAVILKUMS

Laiks: 2-4 h

Nepieciešams: Pakalpojuma kartējuma veidlapa (izdrukāta vai digitāla), nākotnes pakalpojuma pieredzes koncepts, papīrs, rakstāmpiederumi, dators

Dalībnieki: Pārveides projekta vadības grupa

Rezultāts: vispusīgs skatījums par būtiskajiem nākotnes pakalpojuma aspektiem

 

APRAKSTS

Mērķis un pielietojums: apkopot iepriekšējo pārveides stadiju rezultātus, izveidot vispusīgu skatījumu par būtiskajiem nākotnes pakalpojuma aspektiem, kas būs pamatā turpmākajiem prototipēšanas procesiem.

 

Realizācijas process:

  1. Balstoties uz nākotnes pakalpojuma pieredzes konceptu, veidojiet pakalpojuma kartējumu, aizpildot veidlapu. Izmantojiet arī citu iepriekšējo posmu darba rezultātus – izveidotos lietotāju profilus, pakalpojuma vērtības principus, izvēlētās pārveides idejas u.c. Lielāko daļu jautājumu būsiet apskatījuši jau iepriekšējās pakalpojuma pārveides stadijās.
  2. Veidlapa ir iedalīta trīs informācijas blokos – “Lietotāji”, “Pakalpojuma sniegšana”, “Sniegums”.
  3. Sadaļā “Lietotāji” sniedziet īsu aprakstu, kas ir pakalpojuma lietotāji. Nosakiet, kuri no tiem ir visbūtiskākie.
  4. Sadaļā “Pakalpojuma vērtība” sniedziet īsu aprakstu tam, kāpēc lietotāji izmanto pakalpojumu un kādu vērtību no tā iegūst? Kas motivē lietotāju izmantot šo pakalpojumu?
  5. Sadaļā “Kanāli” norādiet, kādi būs pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas kanāli? Kuri no tiem jūsuprāt būs izmaksu ziņā visefektīvākie (gan lietotājam, gan institūcijai)? Kuri kanāli varētu būt lietotāju vidū visbiežāk izmantotie?
  6. Sadaļā “Pakalpojuma izmantošana” aprakstiet, kā lietotāji izmantos pakalpojumu? Cik bieži pakalpojums tiks izmantots?
  7. Sadaļā “Aktivitātes” norādiet, kas jāveic, lai pakalpojums tiktu sniegts? Kādi resursi tam ir nepieciešami? Kuras ir galvenās aktivitātes (pa soļiem)? Šeit iezīmējiet tās jomas, kurās būs nepieciešams veikt izmaiņas. Ja izvēlētās pārveides idejas jau daļēji definē potenciālos risinājumus, tad ierakstiet tos, piemēram: “Ieguves pakalpojumu sniedzēju reģistra pārveide uz publisku”. Gadījumā, ja risinājuma virziens vēl nav skaidrs, šeit rakstiet problēmu, kurai jārod risinājums, piemēram: “Nodrošināt lietotājiem publiski pieejamu informāciju par ieguves pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas reģistrā”. Ja nav iespējams šajā stadijā noteikt aptuveni nepieciešamos resursus, tos var papildināt vēlākās stadijās.
  8. Sadaļā “Darbinieki un partneri” norādiet, kas būs iesaistīti pakalpojuma sniegšanā? Kas būs galvenie sadarbības partneri, piegādātāji un iesaistītās puses? Norādiet gan institūcijas struktūrvienības, gan citas iesaistītās institūcijas un organizācijas.
  9. Sadaļā “Riski un izaicinājumi” ierakstiet, kādi riski un izaicinājumi pastāv    šobrīd? Kādi riski un izaicinājumi paredzami nākotnē? Izvērtējiet, kādi ir potenciālie šķēršļi veiksmīga risinājuma rašanai un ieviešanai.
  10. Sadaļā “Mērījumi un ietekme” nosakiet, kā progress tiks novērtēts, kādi būs galvenie mehānismi? Kas un kuros posmos veiks ietekmes un izmaiņu novērtējumu? Kāda ir vēlamā pārveides ietekme? Kuri ir būtiskākie rādījumi? Pārskatiet pakalpojuma mērījumu tabulu un mērījumus, kas tika veikti pirms pakalpojuma pārveides. Nosakiet, kuri no tiem ir visbūtiskākie un visprecīzāk atainos izmaiņas pakalpojumā.

 

Jāņem vērā:

Pakalpojuma kartējums apkopo iepriekšējo pakalpojuma pārveides stadiju rezultātus vienuviet izvēlēto pārveides ideju un nākotnes pakalpojuma pieredzes koncepta kontekstā. Pakalpojuma kartējums ļaus izvēlēties tos pakalpojuma elementus, kuriem nepieciešama prototipēšana.

Sadaļā “Mērījumi un ietekme”, izvērtējot to, kuri no sākotnēji veiktajiem mērījumiem ir būtiski un atainos izmaiņas pakalpojumā, ieteicams pārskatīt pakalpojuma pārveides sākumā veiktos mērījumus. Ir pieļaujama situācija, ka ne visi no sākotnējiem mērījumiem atainos konkrēto izmaiņu ietekmi, tāpēc tos rādījumus, kuros nav prognozējamas izmaiņas, var atkārtoti nemērīt.

 

DATNES

Pakalpojuma kartējums .DOCX formātā (neaizpildīta sagatave)

Pakalpojuma kartējums .PDF formātā (neaizpildīta sagatave)

Pakalpojuma kartējums DOCX formātā (aizpildīta sagatave)