Metodes

Personas

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Personas ir mērķauditorijas segmentu iedomāti arhetipi - lietotāja un viņa paradumu detalizēts apraksts. Personas ir arī scenāriju metodes galvenais tēls.

Personas tiek veidotas, izmantojot interviju, fokusgrupu vai citu metožu rezultātā iegūto informāciju par pakalpojuma lietotājiem. Personas palīdz precīzāk definēt lietotāja ceļojumu pakalpojuma lietošanā un saglabāt galalietotāja perspektīvu pakalpojuma izveides vai pilnveides procesā.

Kāpēc

Lai izveidotu vai uzlabotu pakalpojumu no lietotāja perspektīvas. Lai pakalpojuma veidošanā pakalpojuma turētājs vai pētnieks nebalstītos tikai uz savu pieredzi. Lai pakalpojuma veidošanas process tiktu veikts konsekventā veidā.

Padomi

  • Izmantojiet definētās personas visā pakalpojuma veidošanas procesā.
  • Definējiet personas ar visām pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām pusēm.
  • Personalizējiet izveidotās personas - izmantojiet attēlu, vārdu, citu aprakstošu informāciju.
  • Validējiet definētās personas.

Izpilde

Identificējiet lietotāju segmentus un iegūstiet informāciju par katru no tiem. Izveidojiet vispārīgu personu aprakstu un prioritizējiet tos. Papildiniet katru personu ar papildus informāciju,t.i., attēls, vārds, demogrāfiskais apraksts, paradumi. Validējiet personas, vai tās korekti atspoguļo jūsu pakalpojuma lietotājus.

Personas bieži tiek radītas kopdarbā semināros vai darba grupās. Ņemiet vērā, ka personu radīšana un validēšana ir vienlīdz svarīgi procesa posmi. Semināros izveidotās personas bieži balstās uz dalībnieku pieņēmumiem, kas ne vienmēr atspoguļo patieso situāciju. Personas ir jāveido, balstoties uz kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem datiem.