Pakalpojumu attīstības plānošana:

Pakalpojumu attīstības plānošana ir beigu posms valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides ciklam institūcijā un līdz ar to arī sākums jaunam ciklam. Pēc rezultātu izvērtēšanas ir būtiski izprast, kāda būs turpmākā attīstība un rīcības virzieni pakalpojumu jomā. 

No šī pakalpojuma attīstības aspekta

Izvērtējiet šādus jautājumus:

1. Vai sasniegtais rezultāts ir pietiekams, lai apmierinātu lietotāju vēlmes un vajadzības? 

2. Vai šajā pakalpojumā nepieciešams atrisināt citus jautājumus, kas netika skarti noslēgtajā pārveides ciklā?

3. Pēc cik ilga laika pakalpojumam varētu būt nepieciešami nākamie uzlaojumi vai izmaiņas?

4. Vai tas, kā tika veikta pārveide un organizēti pārveides projekta procesi, bija iespējami efektīvākais veids, kā veikt pakalpojuma pārveidi?

No institūcijas kopējo funkciju aspekta

Sasniedzot noteiktu pakalpojuma attīstības līmeni, tā uzlabošana pakalpojuma līmenī var nebūt ekonomiski pamatota, tāpēc tas jānovērtē no institūcijas funkciju un mijiedarbības ar lietotājiem skatu punkta. Izvērtējiet šādus jautājumus:

1. Vai šis pakalpojums tiek realizēts labāk nekā citi institūcijas pakalpojumi?

2. Vai pakalpojums ir sasaistīts ar citiem pakalpojumiem, kurus sniedz institūcija?

3.Vai iespējama starpresoru sadarbība šī pakalpojuma sniegšanā?

4. Ja pakalpojums iekļaujas kādā dzīves situācijā, kādas ir iespējas to uzlabot nākotnē kontekstā ar saistītajiem pakalpojumiem?

5. Vai pakalpojumam vajadzētu būt vēl pieejamākam gan Latvijā, gan ārpus Latvijas?

6. Vai nepieciešami jauni pakalpojumi?

7. Vai iespējams apvienot pakalpojumus?

8. Vai ir nepieciešamība likvidēt kādu no pakalpojumiem?

No citu institūciju sadarbības aspekta

 Izvērtējiet šādus jautājumus:

1. Vai pakalpojums iekļaujas kādā dzīves situācijā līdzās citu institūciju sniegtajiem pakalpojumiem?

2. Vai iespējama pakalpojuma uzlabošana, iesaistot citas institūcijas?

3. Vai iespējams izmantot VPVKAC tīklu?

4. Vai iespējams izmantot koplietošanas risinājumus?

5. Vai iespējams pakalpojumu sniegt, izmantojot kādas citas institūcijas atbalstu?

No pasaules labās prakses aspekta

Izvērtējiet šādus jautājumus:

1. Kā citās valstīs tiek sniegti līdzīgi pakalpojumi?

2. Kādu labo praksi iespējams pārņemt?

3. Kā sasniegtais rezultāts salīdzināms uz citu valstu fona?

4. Kā citur tiek veikta pakalpojumu pārveide?