Terminoloģijas vārdnīca

Ad hoc aptaujas
/
Ad hoc surveys

Specializētas klientu vajadzībām pielāgotas aptaujas, lai ātri noskaidrotu viņu viedokli.

Aptauja
/
Survey

Kvantitatīvā pētījumu metode, kad tiek anketēts pēc noteiktiem kritērijiem atlasīts cilvēku loks (respondenti) un iegūtie dati tiek apstrādāti ar kvantitatīvajām datu analīzes metodēm.

Auditorijas definēšana
/
Define your audience

Pakalpojuma vai produkta mērķauditorijas definēšana.

Fokusgrupa
/
Focus group

Kvalitatīvā pētījumu metode, kurā nelielas iepriekš atlasītas grupas diskusijas laikā tiek noskaidrots dalībnieku viedoklis par noteiktu tēmu.

Ideju grupēšana
/
Bundle Ideas

Ideju grupēšana un dažādu elementu kombinēšana ar mērķi atlasīt dzīvotspējīgākās.

Ievadjautājums / Ievadtēma
/
Conversation Starter

Diskusiju uzsākt ar dažādām idejām, lai veicinātu dalībnieku iesaistīšanos. Mērķis ir veicināt radošumu un domāšanu ārpus rāmjiem.

Intervija
/
Interview

Kvalitatīvā pētījumu metode, kuras ietvaros intervētājs uzdod jautājumus intervējamajam, lai padziļināti noskaidrotu viedokli, pieredzi, attieksmi u.c. par noteiktu tēmu.

Kartīšu šķirošana / kartīšu grupēšana
/
Card sorting

Lietotāju izpētes metode, kurā dalībnieki pēc noteiktiem kritērijiem vai prioritātes kārto kartītes ar tekstu vai attēlu.

Kolektīvais ārpakalpojums
/
Crowdsourcing

Ārpakalpojumu nodod lielam skaitam individuālu izpildītāju, nevis vienam uzņēmumam.

Kontekstuālā diagramma / Kontekstuālā karte
/
Context map

Ārējo faktoru (politikas, ekonomikas), tendenču u.c. kartēšana

Kopienas diagramma
/
Community Canvas

Sistēma, kas palīdz veidot, analizēt vai uzlabot esošu kopienu. Diagrammai ir 3 sadaļas: Identitāte, Pieredze, Struktūra. Katra no tām tiek dalīta 17 tēmās. Skatīt detalizētāk https://community-canvas.org/

Koprades seminārs
/
Co-Creation Workshop

Izplatīta metode kopradei ar iedzīvotājiem / lietotājiem. Atšķirībā no fokusgrupas diskusijas, kas ir moderatora vadība, koprades seminārā var izmantot dažādas interaktīvas metodes un rīkus.

Kultūrzonde
/
Cultural probe

Ikdienas pieredzes dokumentēšana, ko veic lietotājs.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_probe;

https://www.youtube.com/watch?v=EJqpUG4pJIE

Netipiskais un tipiskais lietotājs
/
Extremes and Mainstreams

Dalībnieku atlase intervijām u.c. metodēm, izlasē iekļaujot gan tipiskus pakalpojuma lietotājus, gan netipiskus lietotājus ar atšķirīgām vajadzībām.

Neredzamā puse
/
Blind side

Apzināt, kāda informācija par konkrēto tēmu ir pašreiz zināma un vēl nezināma.

Persona
/
Persona

Mērķauditorijas segmenta fiktīvs lietotāja arhetips.

Prāta vētra / ideju ģenerēšana
/
Brainstorm, Brainstorming

Problēmu risināšanas metode, ģenerējot daudzas idejas grupā ātrā laikā.

Rakstiskā koprade /
/
Brainwriting

Ideju radīšana, katram grupas dalībniekam papildinot cita dalībnieka idejas.

Situācijas izspēlēšana / Tēlošanas vētra
/
Acting

Problēmsituācijas izspēlēšana lomu spēlē, koncentrējoties uz risinājumiem.

Uzņēmējdarbības modeļa diagramma
/
Business model canvas

Biznesa modeļa kanva ir veidne esošas vai topošas uzņēmējdarbības atspoguļošanai, iekļaujot visus nozīmīgos uzņēmējdarbības aspektus.

Vajadzību analīze
/
Needs analysis

Analīze, kurā tiek identificētas un prioritizētas mērķauditorijas vajadzības.

Saikņu diagramma
/
Affinity Diagram

Rīks liela apjoma ideju vai informācijas grupēšanai, ņemot vērā to savstarpējās sakarības

Klišejas
/
Cliches

Ierasto veidu apzināšana problēmas risināšanai

Kopas
/
Clusters

Problēmu identificēšana un līdzīgo grupēšana.

COCD diagramma
/
COCD-Box

Tehnika ideju prioritizēšanai pēc prāta vētras. Prezentācija SLIDESHARE

Konstruktīvās tehnoloģiju novērtēšanas (CTA) rīku komplekts
/
CTA toolbox

Sniedz pārskatu par vairākām pieejām, kas palīdz apsvērt ekonomiskos, sociālos, ētiskos un juridiskos aspektus tehniskās pētniecības projektos. Detalizētāk skatīt: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162596001801

Klienta pieredze / Lietotāja ceļojums
/
Customer Journey

Ceļš, ko iziet lietotājs no vajadzības rašanās līdz tās apmierināšanas brīdim. Procesu iespējams atveidot klienta pieredzes diagrammā (customer journey map).